Συντήρηση Λέβητα – Καυστήρα Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με εξειδικευμένο προσωπικό, τη συντήρηση και ρύθμιση της εγκατάστασης θέρμανσης. Η συντήρηση γίνεται από αδειούχους συντηρητές αερίων καυσίμων και συμπληρώνεται το φύλλο ελέγχου συντήρησης και ρύθμισης, το οποίο παραδίδεται στην διαχείριση του κτιρίου.
Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:

 • Συντήρηση Λέβητα
 • Καθαρισμός της θερμαντικής επιφάνειας
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων

Συντήρηση Καυστήρα Αερίου

 • Διακοπή παροχής ηλεκτρικής τάσης και αερίου στον καυστήρα.
 • Αποσύμπλεξη καυστήρα από λέβητα.
 • Αποσύνδεση κεφαλής, ηλεκτροδίων άναυσης, ηλεκτροδίου ιονισμού και καθαρισμός αυτών.
 • Καθαρισμός πτερωτής ανεμιστήρα
 • Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του κέλυφους
 • Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου
 • Καθαρισμός φίλτρου αερίου
 • Χειροκίνητος έλεγχος στεγανότητας του εσωτερικού διαμερίσματος βαλβίδας ασφαλείας-βαλβίδας παροχής
 • Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη ελαχίστης αερίου
 • Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα
 • Έλεγχος ρεύματος ιονισμού

Έλεγχος εγκατάστασης δικτύου Φυσικού Αερίου

 • Έλεγχος του αγωγού από μηχανική καταπόνηση ή διάβρωση
 • Έλεγχος της στήριξης των σωληνώσεων.
 • Έλεγχος για τυχόν οσμή αερίου.
 • Έλεγχος των αποφρακτικών βανών.
 • Έλεγχος στεγανότητας ανά τετραετία με αφρίζον υλικό και μανόμετρα και επανέκδοση πιστοποιητικού ελέγχου.
 • Έλεγχος πυροσβεστικών μέσων.
 • Έλεγχος εύκαμπτου σπιράλ από τυχόν καταπονήσεις.
 • Έλεγχος φίλτρου αερίου – αντικατάστασή του.
 • Έλεγχος διατάξεων ρύθμισης και ασφάλειας της εγκατάστασης.
 • Έλεγχος τυχόν δομικών επεμβάσεων που μπορεί να έχουν γίνει (όπως κλείσιμο ανοίγματος, μείωση του όγκου του χώρου καύσης) και προκαλούν προβλήματα αερισμού.
 • Έλεγχος πιθανής εισαγωγής μέσα στο λεβητοστάσιο εύφλεκτων υλικών, που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.


Κόστος Συντήρησης
Από   20.000 έως 120.000  Kcal/h   100 + ΦΠΑ 23%
Από 120.000 έως 180.000  Kcal/h   130 + ΦΠΑ 23%
Από 180.000 έως 300.000  Kcal/h   180 + ΦΠΑ 23%
Από 300.000 έως 430.000  Kcal/h   210 + ΦΠΑ 23%